Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

Dotace & granty

Fond Vysočiny - Rozvoj podnikatelů 2014

Odevzdání žádosti je možné osobně, poštou nebo prostřednictvím datové schránky do 17. 5. 2014

Grantový program na zvýšení konkurenceschop­nosti podniků na Vysočině formou příspěvků na pořízení strojů nebo strojních zařízení.

Cílem programu je posílení stability malých podniků poskytnutím příspěvku na pořízení nových technologií a výrobních prostředků. Podpora je určena malým podnikům v Kraji Vysočina (podpora malých podniků je významná obzvláště v období zvýšené nezaměstnanosti pro jejich schopnost pružněji reagovat na změny hospodářské situace)

Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit spolufinancování rozvoje podnikatelských aktivit a vytvoření podmínek pro udržení zaměstnanosti prostřednictvím investičních rozvojových záměrů podniků spojených s modernizací provozního a výrobního zařízení. Podnikatelský subjekt, který získá finanční příspěvek z Fondu Vysočiny, musí doložit po ukončení projektu, že počet zaměstnanců se nesnížil po celou dobu trvání projektu oproti období podání jeho žádosti

Příjemci dotace

Fyzické osoby a právnické osoby za předpokladu splnění všech níže uvedených podmínek:

  • podnikatelské subjekty mající sídlo na území Kraje Vysočina,
  • podnikatelské subjekty, které mají ke dni podání žádosti méně než 50 zaměstnanců,
  • podnikatelské subjekty, které mají uzavřeno účetnictví minimálně za poslední
    2 účetní období. Žadatelem nemůže být fyzická osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění a která je současně v pracovním poměru u jiného zaměstnavatele,
  • podnikatelské subjekty podnikající dle odvětvové klasifikace CZ-NACE, sekce C (zpracovatelský průmysl) a sekce F (stavebnictví), jejichž projekt je realizován v rámci činnosti dle odvětvové klasifikace CZ-NACE, sekce C (zpracovatelský průmysl) a sekce F (stavebnictví).    

še dotace

Minimální výše finančních prostředků poskytnutých na jeden projekt je 30 000 Kč, maximální výše příspěvku je 150 000 Kč a 40% celkových nákladů. V rámci jednoho kola grantového programu může žadatel získat podporu pouze jednoho projektu. V případě předložení více projektů budou všechny žádosti žadatele vyřazeny z hodnocení.


Časový harmonogram realizace projektu

Projekt bude zahájen po podpisu smlouvy o poskytnutí dotace a ukončen nejpozději do 30. 6. 2015

Termín podání žádosti

Odevzdání žádosti je možné osobně, poštou nebo prostřednictvím datové schránky do 17. 5. 2014

Bližší informace o výzvě – http://extranet.kr-vysocina.cz/fv/index.php?…

Partneři OHK Třebíč