Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

Dotace & granty

Rozvoj podnikatelů 2018

Grantový program na podporu zvýšení konkurenceschopnosti malých podniků na Vysočině formou příspěvku na pořízení strojů nebo strojních zařízení.

Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit spolufinancování rozvoje podnikatelských aktivit a vytvoření podmínek pro udržení zaměstnanosti prostřednictví realizace investničních rozvojových záměrů podniků spojených s modernizací provozního a výrobního zařízení. V rámci programu je možné pořizovat pouze nové nebo nepoužité stroje a strojní zařízení vč. souvisejících technologických rozvodů nebo provádět jejich technické zhodnocení.

Příjemci dotace jsou fyzické a právnické osob za předpokladu splnění všech níže uvedených podmínek.

  • podnikatelské subjekty mající sídlo na území Kraje Vysočina
  • podnikatelské subjekty, které mají ke dni podání žádosti méně než 50 zaměstnanců
  • podnikatelské subjekty, které vznikly nejpozději k 31. 12. 2016
  • podnikatelské subjekty podnikající dle odvětvové klasifikace CZ-NACE, sekce C (zpracovatelský průmysl) a sekce F (stavebnictví), jejichž projekt je realizován v rámci činnosti dle odvětvové klasifikace CZ-NACE, sekce C (zpracovatelský průmysl) a sekce F (stavebnictví)
  • žadatelem nemůže být fyzická osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění a která je současně v pracovním poměru u jiného zaměstnavatele a zároveň nemá žádné zaměstnance.

Uznatelné náklady
  • nákup nových strojů a strojního zařízení včetně souvisejících technologických rozvodů
  • technické zhodnocení stávajících strojů a strojního zařízení včetně souvisejících technologických rozvodů
  • nákup použitých strojů a strojního zařízení za podmínky, že žadatel při vyúčtování dotace předloží odhad soudního znalce k hodnotě a stavu pořizovaného zařízení
  • náklady na dopravu, instalaci a uvedení zařízení do provozu (vč. připojení na sítě, odsávání apod.) a zaškolení obsluhy.

Minimální výše finančních prostředků poskytnutých na jeden  projekt je 30 000 Kč, maximální výše dotace je 150 000 Kč. V rámci jednoho kola grantového programu může žadatel podat pouze jeden projekt. V případě, že bude předloženo jedním žadatelem více projektů, budou všechny projekty vyřazeny z dalšího hodnocení.

Minimální podíl příjemce dotace je 60% celkových nákladů projektu.

Žádosti je možné podávat v termínu od 18. 6. 2018 do 18. 7. 2018.

Projekt bude zahájen po podpis smlouvy o poskytnutí dotace a ukončen nejpozději do 31. 10. 2019. Pouze v tomto období mohou vznikat uznatelné náklady projektu a musí být také uhrazeny. Předpoklad podpisu smlouvy o poskytnutí dotace je listopad 2018.

Garantem programu je odbor regionálního rozvoje, Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

Více informací a dokumenty ke stažení zde.

Partneři OHK Třebíč