Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

Dotace & granty

Proof of Concept – Výzva I

Cílem programu a Výzvy Proof of concept  je podpora aktivit, které pomohou zajistit rozvoj transferu technologií a znalostí mezi výzkumnými organizacemi a podniky, které mohou výsledky výzkumu uplatnit v praxi. Program si klade za cíl posílení vazeb mezi výzkumnými organizacemi (VO) a aplikační sférou, rozvoj ekonomiky a konkurenceschopnosti firem. Výsledky projektů budou posilovat předpoklad pro jejich další tržní uplatnění.

Příjem Žádostí o podporu probíhá od 3. 1. 2018 (8:00:00 hod.) do 4. 5. 2018 (23:59:59 hod.).

Základní charakteristiky:

Kdo může žádat (příjemci podpory):

  • podnikatelské subjekty – malé a střední podniky

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

  • míra podpory:

– v žádosti o podporu bude dotace vždy uvedena jako částka rovnající se procentuálnímu podílu na způsobilých výdajích
– maximální míra veřejné podpory je 60 % celkových způsobilých výdajů projektu vymezených v bodě 5.2. a) Výzvy pro střední podniky, resp. 70% pro malé podniky
– maximální míra veřejné podpory je 50 % celkových způsobilých výdajů projektu vymezených v bodě 5.2. b) a c) Výzvy

  • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 300 tis. Kč a maximálně do výše 10 mil. Kč

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

  • Podporovány budou aktivity související s ověřením technické proveditelnosti a komerčního potenciálu výzkumu a vývoje s cílem zavedení nového produktu/služby na trh. Výstupem projektu bude studie proveditelnosti, která bude sloužit jako podklad pro realizaci další možné fáze projektu. Studií proveditelnosti se rozumí hodnocení a analýza potenciálu projektu, které mají za cíl podpořit proces rozhodování tím, že objektivně a racionálně zjistí silné a slabé stránky projektu, jeho příležitosti a hrozby a určí zdroje potřebné pro jeho uskutečnění, jakož i jeho vyhlídky na úspěch.

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

  • náklady přímo spojené s vytvořením studie proveditelnosti
  • náklady na vyslání vysoce kvalifikovaných pracovníků z organizace pro výzkum a šíření znalostí, kteří u příjemce podpory pracují na činnostech v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v nově vytvořené funkci, avšak nenahrazují jiné pracovníky
  • náklady na získání a uznání patentů a dalších nehmotných aktiv

Specifika a omezení:

  • shoda projektu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky bude ověřena v rámci hodnocení projektu, a to z hlediska naplňování výběrových kritérií definovaných v této Výzvě; pro ověření bude žadatel používat přílohu Výzvy s názvem „Podkladový materiál pro implementaci Národní RIS3 strategie“.
  • každý žadatel (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně 2 projekty (tzn. 2 aktivní žádosti o podporu)

Systém sběru žádostí:

  • kolový

Dokumenty ke stažení zde.

Partneři OHK Třebíč