Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

Dotace & granty

69. výzva - Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů

Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

Specifický cíl: 3.2 - Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů

Mezi hlavní cíle patří podporovat způsoby nakládání s odpady, které využívají odpad jako zdroj druhotných surovin, podporovat příprav k recyklaci odpadu a nakládání s odpady, které vede ke zvýšení ekonomické hodnoty odpadu, podporovat oddělený sběr odpadů, systémy odděleně sbíraných specifických druhů odpadů a tzv. „door-to-door“ systém.

Typy podporovaných projektů a aktivit

Podporované aktivity:

 • výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů (systémy pro sběr, svoz a separaci odpadů a bioodpadů, sběrné dvory a sklady KO, systémy pro separaci a svoz KO (včetně svozových prostředků), nadzemní a podzemní kontejnery včetně související infrastruktury),
 • výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů,
 • výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury,
 • výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování).

Příklady podporovaných projektů:

 •  
  • výstavba/modernizaci (s navýšením kapacity) sběrných dvorů,
  • systémy pro separaci/oddělený sběr (bez svozových prostředků) komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu,
  • systémy pro separaci a svoz (včetně svozových prostředků) komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu,
  • výstavba/modernizace (s navýšením kapacity) třídících a dotřiďovacích linek pro separaci komunálních odpadů a odpadů podobných komunálnímu odpadu,
  • výstavba/vybavení/modernizace zařízení pro materiálové využití ostatních odpadů,
  • výstavba/modernizace bioplynových stanic,
  • výstavba/modernizace zařízení na energetické využití ostatních odpadů nevhodných k materiálovému využití,
  • výstavba/modernizace zařízení na tepelné zpracování odpadních kalů z čistíren odpadních vod (vč. znovuzískání fosforu),
  • výroba paliv z ostatních odpadů,
  • nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů.

Dokumenty ke stažení zde.

Partneři OHK Třebíč