Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

Dotace & granty

Výzva k předkládání projektů v rámci „Operačního programupodnikání a inovace“ – POTENCIÁL

Rozhodli jste se zavést či rozšířit vlastní výzkumné a vývojové kapacity a zařadit se tak do skupiny podnikatelských subjektů, které provádějí vlastní výzkum a vývoj? Jestliže ano, pak je program Potenciál určen právě vám.

Program Potenciál pomáhá podnikatelským subjektům zavádět a rozšiřovat kapacity potřebné pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit.

Cílem výzvy programu Potenciál je podpořit zavádění a zvyšování kapacit podnikatelských subjektů pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit a zároveň i zvýšení počtu podnikatelských subjektů, které provádějí vlastní výzkum, vývoj a inovaci.

 

Podporovanými aktivitami jsou založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v:

 –     pořízení nebo technické zhodnocení strojů/zařízení a jiného vybavení nezbytného a využívaného pro zajištění aktivit tohoto centra,

 –     technické zhodnocení stávajících budov centra

Podporovány jsou projekty, jejichž výstupy se projeví v odvětvích vymezených oddíly CZ-NACE C 10, 13 – 33; E 38.32; J 62, M 71.2, S 95.1

 

Příjemcem dotace může být podnikatelský subjekt, který je právnickou osobou podnikající dle zákona č. 90/2012 Sb.(Zákon o obchodních společnostech a družstvech nebo fyzickou osobou s místem podnikání na území ČR zapsanou v obchodním rejstříku dle zákona č. č. 90/2012 Sb.

Příjemce dotace musí splňovat tato kritéria:

-      musí být oprávněn k podnikání na území České republiky odpovídajícímu podporované ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizován projekt

-      musí být dle svého čestného prohlášení zaregistrován jako poplatník daně z příjmů na finančním úřadě podle § 125, odst. (1) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád v platném znění

-      má ke dni podání registrační žádosti uzavřena minimálně 2 po sobě následující účetní období

-      nemá podle svého čestného prohlášení žádné nedoplatky vůči vybraným institucím a vůči poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie. Posečkání s úhradou nedoplatků nebo dohoda o úhradě nedoplatků se považují za vypořádané nedoplatky,

-      nemá podle svého čestného prohlášení nedoplatky z titulu mzdových nároků jeho zaměstnanců

Podpora je poskytována formou dotace. Dotace je poskytována ve výši 1 – 25 mil. Kč. Ve státem podporovaných regionech (dle Usnesení vlády č. 344/2013 a č. 732/2013) je dotace poskytována ve výši 1 – 50 mil Kč.  Míra podpory je stanovena ve výši 50% z celkových způsobilých výdajů bez ohledu na velikost podniku a místo realizace.

Specifika a omezení

 – Minimální výše investice do dlouhodobého majetku, využívaného pro účely zajištění aktivit projektu, činí 3 mil. Kč, v případě velkých společností 6 mil. Kč.

 – Do způsobilých výdajů lze zahrnout pouze majetek využívaný pro podporované aktivity (lze zahrnout i poměrnou část).

 – Každý žadatel může předložit pouze jeden projekt (tj. 1 schválená registrační žádost) na jeden kraj. Toto platí i pro ekonomicky nebo personálně spojené osoby.

 – Projekt musí být realizován na území České republiky mimo území hl.m. Prahy.

Termín přijmu registračních žádostíje od 10. června 2014 do 10. července 2014.

Termín příjmu plných žádostíje od 10. června 2014 do 19. srpna 2014.

Termínem pro ukončení projektu je datum 31. 8. 2015.

Více informací zde.

Partneři OHK Třebíč