Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

Dotace & granty

Partnerství znalostního transferu – Výzva III

Cílem programu je nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí a větší otevření vysokých škol ke spolupráci s podnikatelskou sférou.

Žádosti o podporu jsou přijímány od 14. 7. 2016 do 13. 10. 2017.

Základní charakteristiky:

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé a střední podniky, výzkumné organizace (partner zapojený do realizace projektu)

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • dotace 0,5 mil. – 5 mil. Kč
 • max. míra podpory: 70% ZV pro všechny typy žadatelů; podnik dále musí Znalostní organizaci poskytnout finanční příspěvek: 30% z její ZV
 • v případě MSP bude poskytována dotace pouze v režimu de minimis

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • vytvoření partnerství mezi malým a středním podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup; znalostní transfer je realizován za účasti absolventa magisterského či doktorského studia přímo v provozovně podniku za dohledu vybraného expertního pracoviště
 • projekt musí být zaměřen na minimálně jednu z následujících aktivit a musí mít strategický význam pro další rozvoj podniku:

– zlepšení výrobních procesů

– vývoj/inovace nových produktů a služeb nebo inovace procesu při vývoji a zavádění nových produktů a služeb

– zlepšení podnikových procesů včetně procesu produktové certifikace

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • pro MSP: hardware a sítě, stroje a zařízení, software a data, mzdy a pojistné, cestovné, materiál
 • pro Znalostní organizaci: mzdy a pojistné, cestovné, semináře, workshopy, služby expertů, přístup k informacím, databázím
 • Znalostní organizace může dále uplatnit nepřímé (režijní) náklady paušální sazbou ve výši až 15 % rozpočtové položky Mzdy a pojistné (nezahrnuje mzdy a pojistné MSP); způsobilé výdaje pro nepřímé náklady jsou: osobní náklady administrativních pracovníků, náklady na využití univerzitních zařízení, účetnictví, telefonní poplatky, síťové dodávky, spotřební materiál, náklady na pořádání pracovních setkání, povinná publicita

Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy, rozhodné je umístění provozovny podniku, ve které je projekt realizován
 • shoda projektu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky bude ověřena v rámci hodnocení projektu
 • veškerý zisk z transferu znalostí prováděného organizací pro výzkum a šíření znalostí musí být znovu investován do primární činnosti této organizace
 • každý žadatel (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně 2 projekty (tzn. 2 aktivní žádost o podporu, ve které vystupuje jako příjemce); Znalostní organizace se může účastnit více partnerství dle vlastních kapacit.

Systém sběru žádostí:

 • kolový

Chcete se dozvědět více o tom, jak program Partnerství znalostního transferu funguje? Nahlédněte do informačního letáku.

Partneři OHK Třebíč