Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

Dotace & granty

Výzva k předkládání projektů v rámci „Operačního programupodnikání a inovace“ – ROZVOJ

Program Rozvoj napomáhá dotacemi do technologického vybavení urychlit rozvoj malých a středních podniků. Pomocí investic do moderních technologií program podněcuje rozvoj firem ve vybraných regionech a odvětvích české ekonomiky

Tato výzva do programu ROZVOJ naplňuje cíl podpořit růst výkonů a konkurenceschop­nosti malých a středních podniků (dále jen MSP) v regionech s vyšší mírou nezaměstnanosti vedoucí ke zlepšení jejich pozice na trhu a v souvislosti s tím i k udržení, případně růstu počtu pracovních míst.

Podporovanými aktivitami je pořízení nových technologických zařízení s vyššími technickými a užitnými parametry a realizace projektů zvyšující efektivnost procesů.

Příjemcem podpory mohou být subjekty mající tyto právní formy: FO podnikající dle ŽZ, nezapsaná v OR, FO podnikající dle ŽZ zapsaná v OR, FO podnikající dle jiných zákonů než ŽZ a zákona o zemědělství nezapsaná v OR, FO podnikající dle jiných zákonů než ŽZ a zákona o zemědělství zapsaná v OR, v.o.s., s.r.o., k.s., a.s., Družstvo, Výrobní družstvo, Spotřební družstvo, Jiné družstvo, Družstevní podnik (s 1 zakladatelem), Odštěpný závod, nebo jiná org. složka zapisující se do OR, Evropská společnost, Evropská družstevní společnost.

Příjemce podpory musí splňovat tato kritéria: 

·        Musí být oprávněn k podnikání na území České republiky odpovídajícímu podporované ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizován projekt; podporované CZ – NACE jsou sekce C – zpracovatelský průmysl 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32.

·        Musí být dle svého čestného prohlášení zaregistrován jako poplatník daně z příjmů na finančním úřadě podle §125, odst. (1) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění.

·        Nesmí mít podle svého čestného prohlášení žádné nedoplatky vůči vybraným institucím a vůči poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie. Posečkání s úhradou nedoplatků nebo dohoda o úhradě nedoplatků se považují za vypořádané nedoplatky.

·        Nesmí mít podle svého čestného prohlášení nedoplatky z titulu mzdových nároků jeho zaměstnanců.

·        Nesmí být drobný podnik v obci s počtem obyvatel do 2. Tisíc.

Specifika a omezení

·        Projekt musí být realizován na území regionů se soustředěnou podporou státu vymezených v příloze usnesení vlády č. 141/2010, a na území regionů s vyšší podporou nezaměstnanosti dle metodiky uvedené v programu.

·        Nebude podpořena technologie, která je financována pomocí leasingu

·        V případě podpory na zásadní změnu výrobního postupu musí být způsobilé výdaje vyšší než odpisy provedené za předcházející tři účetní období z majetku užívaného při činnosti, jež má být modernizována. V případě podpory na rozšíření výrobního sortimentu stávající provozovny musí být způsobilé výdaje nejméně o 200 % vyšší než účetní hodnota znovu použitého majetku, která je zachycena v účetním období předcházejícím zahájení prací.

Podpora je poskytována formou dotace. Dotace je účelově určená k úhradě způsobilých výdajů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu projektu. Dotace je poskytována v rozmezí 1 – 30 mil. Kč ve výši 45 % způsobilých výdajů projektu pro malé podniky a ve výši 35 % způsobilých výdajů projektu pro střední podnik.

Termín příjmu registračních žádostíje od 16. června do 16. července 2014.

Termín příjmu plných žádostíje od 16. června do 1. září 2014.  

Termínem pro ukončení projektu je datum 31. 8. 2015.

Více informací zde.

Partneři OHK Třebíč