Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

Dotace & granty

Rozvoj podnikatelů 2017

Grantový program na podporu zvýšení konkurenceschopnosti malých podniků na Vysočině formou příspěvku na pořízení strojů nebo strojních zařízení. 

Účelem poskytování finančních prostředků je zajistit spolufinancování rozvoje podnikatelských aktivit a vytvoření podmínek pro udržení zaměstnanosti prostřednictvím realizace investičních rozvojových záměrů podniků spojených s modernizací provozního a výrobního zařízení.

Příjemci dotace jsou fyzické a právnické osoby za předpokladu splnění všech níže uvedených podmínek:

  • podnikatelské subjekty mající sídlo na území Kraje Vysočina
  • podnikatelské subjekty, které mají ke dni podání žádosti méně než 50 zaměstnanců
  • podnikatelské subjekty, které vznikly nejpozvěji k 31. 12. 2015
  • podnikatelské subjekty podnikající dle odvětvové klasifikace CZ-NACE, sekce C (zpracovatelský průmysl) a sekce F (stavebnictví), jejichž projekt je ralizován v rámci činnosti dle odvětvové klasifikace CZ-NACE, sekce C (zpracovatelský průmysl) a sekce F (stavebnictví)
  • žadatelem nemůže být fyzická osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění a která je současně v pracovním poměru u jiného zaměstnavatele a zároveň nemá žádné zaměstnance. 
Uznatelné náklady:
  • nákup nových strojů a strojního zařízení včetně souvisejících technologických rozvodů
  • technické zhodnocení stávajících strojů a strojního zařízení včetně souvisejících technologických rozvodů
  • nákup použitých strojů a strojníhho zařízení za podmínky, že žadatel při vyúčtování dotace předloží odhad soudního znalce k hodnotě a stavu pořizovaného zařízení
  • náklady na dopravu, instalaci a uvedení zařízení do provozu (včetně připojení na sítě, odsávání apod.) a zaškolení obsluhy
Minimální výše finančních prostředků poskytnutých na jeden projekt je 30 000 Kč, maximální výše dotace je 150 000 Kč. V rámci jednoho kola grantového programu může žadatel podat pouze jednu žádost.
Minimální podíl příjemce dotace je 60% celkových nákladů projektu. 
Časový harmonogram realizace projektu - projekt bude zahájen po podpisu smlouvy o poskytnutí dotace a ukončen nejpozději do 31. 10. 2018. Pouze v tomto období mohou vznikat uznatelné náklady projektu. 
Odeslání žádosti - v papírové podobě nebo prostřednictvím datové schránky v termínu od 12. 6. 2017 do 29. 6. 2017.
Garantem programu je odbor regionálního rozvoje, Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava. 

 

Partneři OHK Třebíč