Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

Dotace & granty

„Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců“

Projekt umožní vybraným podnikům získat finanční příspěvky na vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnanců. Současně budou zaměstnavateli hrazeny mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců, a to po dobu jejich vzdělávání.

Projekt je realizován ÚP ČR na základě Výzvy C3 a to v období od 1. 12. 2013 do 30.11.2015.

Projektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců“ se mohou účastnit zaměstnavatelé

  • kteří v meziročním srovnání nezaznamenali vyšší pokles tržeb než je 5%. Pokles tržeb se dokládá z výkazu zisků a ztrát (tzv. výsledovka) za poslední dvě časově srovnatelná uzavřená účetní období (kalendářní či hospodářský rok).
  • V případě OSVČ se podporují ty OSVČ, které v meziročním srovnání nezaznamenali vyšší pokles příjmů z podnikání a z jiné samostatně výdělečné činnosti (§ 7 zákona o daních z příjmu v platném znění) než je 5%. Meziroční porovnání příjmů dle § 7 zákona o daních z příjmu se provede na základě srovnání daňových přiznání za poslední a předposlední zdaňovací období (rok).
  • Výkaz zisků a ztrát nebo daňové přiznání musí být prokazatelně doručeno Finančnímu úřadu (podací lístek, razítko z FÚ, doručenka z datové schránky, doručenka z on-line podání).

Žadatelem může být:

  • žadatelem může být právnická osoba nebo fyzická osoba (OSVČ). Rozhodujícím faktorem je vlastnictví IČ a právní subjektivita.
  • příspěvek může obdržet zaměstnavatel, jehož firma má sídlo na území hlavního města Prahy, pokud se vzdělávací aktivity budou týkat zaměstnanců mimopražských provozoven této firmy
  • v případě, že se odborného rozvoje bude účastnit i OSVČ, nebude této OSVČ za její účast na vzdělávací aktivitě poskytován mzdový příspěvek. V případě, že u OSVČ budou školeni zaměstnanci, může zaměstnavatel požadovat také úhradu mzdových nákladů
  • příspěvek lze poskytnout příspěvkovým organizacím územních samosprávných celků a vyšších územně samosprávných celků (obcí a krajů) a nestátním neziskovým organizacím, pokud prokazatelně jejich hlavní činnost podle posledního daňového přiznání spadá do CZ NACE 88.10. Do této CZ NACE musí spadat i navrhované vzdělávání.

 

Žadatel může čerpat maximálně částku 500 000 Kč měsíčně (tj. celkem na mzdové náklady i vzdělávací aktivity). Podnikům s nadregionálním dosahem (tj. s počtem zaměstnanců nad 1 000 nebo s provozovnami ve více než dvou okresech) může být poskytnut příspěvek nad uvedený limit, a to na základě posouzení generálního ředitele ÚP ČR. 

Vzdělávání, na které lze poskytnout příspěvek, musí být zaměřeno výhradně na následující oblasti:

  • Další profesní vzdělávání zaměstnanců s důrazem na odborné vzdělávání stávajících nebo nově přijatých zaměstnanců a to formou odborného rozvoje zaměřeného zejména na získání, zvýšení, rozšíření, prohloubení, obnovení nebo udržení kvalifikace, realizované ve vzdělávacím programu:
  • Odborná jazyková výuka související s pracovní činností, kterou pracovník v rámci firmy vykonává nebo bude vykonávat.
  • Další profesní vzdělávání zaměstnanců v neakreditovaných vzdělávacích programech, jestliže to vyžadují potřeby zaměstnavatele. Tyto potřeby popíše zaměstnavatel v žádosti a ÚP ČR posoudí jejich odůvodněnost, včetně přihlédnutí k významu vzdělávání pro zaměstnance a firmu, případně k provozním a organizačním možnostem zaměstnavatele. Do této skupiny náleží rovněž příprava zaměstnanců na konkrétní pracovní pozici

Na realizaci projektu byla z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost vyčleněna částka 900 000 000 Kč.

Více informací zde.

Partneři OHK Třebíč