Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

Dotace & granty

ICT a sdílené služby - Výzva III

Máte v plánu vytvořit nové softwarové řešení? Potom je pro Vás určen program ICT a sdílené služby.

Příjem Žádostí o podporu probíhá od 16. 11. 2016 do 16. 2. 2017.

Základní charakteristiky:

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • podnikající právnická či fyzická osoba, která nemá uzavřené více než jedno účetní období a splňuje definici mikropodniku vymezenou v Doporučení 2003/361/ES; cílová skupina příjemců je stanovena v textu výzvy

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • dotace 0,5mil. Kč – 4mil. Kč
 • míra podpory – v žádosti o poskytnutí dotace bude dotace vždy uvedena jako částka rovnající se maximálně 60 % způsobilých výdajů

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • tvorba nových IS/ICT řešení – tzn. tvorba moderních digitálních služeb, aplikací a firmware např. v oblasti komunikace, zábavy, obchodování, vzdělávání, zdravotnictví, přístupu k zaměstnání nebo i v oblasti kulturních a kreativních průmyslů včetně související implementace

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • osobní náklady ve výši min. 50% všech způsobilých výdajů
 • nájemné
 • služby poradců a expertů v maximální výši způsobilých výdajů 399 999 Kč
 • hardware a software v maximální výši 399 999 Kč a to včetně nezpůsobilých výdajů
 • ostatní výdaje související s projektem

Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
 • shoda projektu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky bude ověřena v rámci hodnocení projektu
 • příjemce musí v rámci realizace projektu vytvořit minimálně 2 nová pracovní místa a obsadit je zaměstnanci, kteří budou vykonávat odbornou činnost odpovídající podpořené aktivitě
 • počet projektů od jednoho žadatele (1IČ) v rámci Výzvy je omezen na 1 aktivní žádost

Systém sběru žádostí:

 • kontinuální
Materiály ke stažení zde. 

Partneři OHK Třebíč