Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

Dotace & granty

Fond Vysočiny - granty na podporu podnikání

Zastupitelstvo kraje vyhlásilo na svém květnovém zasedání 2 grantové programy na podporu podnikání (GP Inovační vouchery 2015 a GP Prodejny regionálních produktů 2015).

 

1.     Inovační vouchery

Cílem programu je podpora inovačních aktivit podniků, zaměřených především na spolupráci s výzkumnou sférou, které zvyšují jejich konkurenceschopnost, zefektivňují komercializaci výsledků výzkumu a vývoje a posilují inovační prostředí v Kraji Vysočina. 

Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit podporu spolupráce malých, středních i velkých podniků s vysokými školami, univerzitami či veřejnými výzkumnými institucemi.

Příjemci dotace jsou

·         Podnikatelské subjekty se sídlem v ČR, přičemž výsledky daného projektu musí sloužit či budou aplikovány v provozovně podnikatelského subjektu v Kraji Vysočina.

·         Podnikatelské subjekty podnikající dle odvětvové klasifikace CZ-NACE, sekce C - Zpracovatelský průmysl (mimo oddílu 10-12 Potravinářský průmysl) a sekce J – Informační a komunikační činnosti (pouze pododdíl – 58.2 Vydávání software a oddíl 62 - Činnosti v oblasti informačních technologií) jejichž projekt je realizován v rámci činnosti dle odvětvové klasifikace CZ-NACE, sekce C - Zpracovatelský průmysl (mimo oddílu 10-12 Potravinářský průmysl) a sekce J – Informační a komunikační činnosti (pouze pododdíl – 58.2 Vydávání software a oddíl 62 - Činnosti v oblasti informačních technologií).    

Minimální a maximální výše dotace:

Minimální výše finančních prostředků poskytnutých na jeden projekt je 50 000,- Kč, maximální výše dotace je 200 000,-  Kč. V rámci jednoho kola grantového programu může žadatel získat podporu pouze jednoho projektu.

Minimální podíl příjemce dotace:

20 % celkových nákladů projektu u firem do 50 zaměstnanců ke dni podání žádosti

40 % celkových nákladů projektu u firem nad 50 zaměstnanců ke dni podání žádosti

Časový harmonogram realizace projektu:

Projekt bude zahájen po podpisu smlouvy o poskytnutí dotace a ukončen nejpozději do 31. 12. 2016.

Žádosti musí být odeslány v termínu od 15. 06. 2015 do 26. 06. 2015.

 

2.     Prodejny regionálních produktů 2015

Plánovaným cílem programu je podpora malých podnikatelských subjektů zaměřujících se na prodej regionálních produktů, které jsou nebo se stanou součástí Sítě regionálních prodejen, posílení stability malých podniků poskytnutím příspěvku na pořízení nového zařízení či vybavení prodejny, případně rozšíření podnikatelských prostor.

Příjemci dotace jsou

  • podnikatelské subjekty mající sídlo v ČR a místo realizace projektu je na území Kraje Vysočina,
  • podnikatelské subjekty, které mají ke dni podání žádosti méně než 50 zaměstnanců a jejichž roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 10 milionů EUR, a jež disponují oprávněním k podnikání v maloobchodním prodeji.

Minimální a maximální výše dotace:

Minimální výše finančních prostředků poskytnutých na jeden projekt je 30 000,- Kč, maximální výše dotace je 150 000,-  Kč. V rámci jednoho kola grantového programu může žadatel získat podporu pouze jednoho projektu.

Minimální podíl příjemce dotace:

50 % celkových nákladů projektu

Časový harmonogram realizace projektu:

Projekt bude zahájen po podpisu smlouvy o poskytnutí dotace a ukončen nejpozději do 31. 8. 2016.

Žádosti musí být odeslány v termínu od 15. 06. 2015 do 26. 06. 2015.

 

 

Více informací podá Krajský Úřad Vysočina, Odbor regionálního rozvoje, Hájková Ivona, Ing., 564 602 534, hajkova.ivona@kr-vysocina.cz

 

 

 

Partneři OHK Třebíč