Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

Dotace & granty

Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) výzvu č. 043 „Podnikové vzdělávání zaměstnanců“.

Firmy i OSVČ se mohou ucházet o příspěvek od 500 tisíc až do 10 milionů korun na úhradu nákladů spojených s rozvojem lidských zdrojů. Zvýhodněni budou menší zaměstnavatelé a ti, kteří sídlí v hospodářsky problémových regionech.

Příspěvek je možné získat na jazykové vzdělávání, obecné a specializované IT kurzy, tzv. měkké a manažerské dovednosti, účetní, ekonomické a právní kurzy a také na technické a jiné odborné vzdělávání. Podporováno bude i vzdělávání prostřednictvím interních lektorů.

 „Tato výzva je v mnoha ohledech inovativní. Nejenže si žadatel může předem zjistit, jestli má jeho projekt vůbec šanci uspět; mnohem jednodušší bude i jeho samotná administrace. Díky jednotkovým nákladům, kdy u každé oblasti vzdělávání řídicí orgán OPZ stanovil pevnou částku odpovídající nákladům na jednu hodinu vzdělávání za jednoho zaměstnance, odpadne nutnost dokládat účetní doklady, přehledové tabulky, pracovní výkazy, výpisy z bankovních účtů apod.,“ doplnil náměstek pro ekonomiku a evropské fondy Martin Kučera. „U podpořených projektů se zaměříme na kontrolu průběhu aktivit na rozdíl od opakované kontroly účetních dokladů,“ dodal.

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

  • Zaměstnavatelé - Obchodní korporace, obchodní společnosti, družstva
  • Státní podnik
  • OSVČ
  • Právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem
Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu je 500 000 CZK, maximální výše způsobilých výdajů projektu je 10 000 000 CZK. 
Datum zahájení příjmu žádosti o podporu - 1. 7. 2016, 4:00 hod.
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu - 31. 8. 2016, 17:00 hod. 
Více informací zde. 

 

 

Partneři OHK Třebíč