Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

Dotace & granty

Rozvoj podnikatelů 2016

Grantový program na podporu zvýšení konkurenceschopnosti malých podniků na Vysočině formou příspěvku na pořízení strojů nebo strojních zařízení

Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit spolufinancování rozvoje podnikatelských aktivit a vytvoření podmínek pro udržení zaměstnanosti prostřednictvím realizace investičních rozvojových záměrů podniků spojených s modernizací provozního a výrobního zařízení. 

Příjemci dotace jsou fyzické osoby a právnické osoby za předpokladu splnění všech níže uvedených podmínek:

  • podnikatelské subjekty mající sídlo na území Kraje Vysočina
  • podnikatelské subjekty, které mají ke dni podání žádosti méně než 50 zaměstnanců
  • podnikatelské subjekty, které vznikly nejpozději k 31. 12. 2014
  • podnikatelské subjekty podnikající dle odvětvové klasifikace CZ-NACE, sekce C (zpracovatelský průmysl) a sekce F (stavebnictví), jejichž projekt je realizován v rámci činnosti dle odvětvové klasifikace CZ-NACe, sekce C (zpracovatelský průmysl) a sekce F (stavebnictví)
  • žadatelem nemůže být fyzická osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění a která je současně v pracovním poměru u jiného zaměstnavatele a zároveň nemá žádné zaměstnance
Uznatelné náklady - vynaložené náklady musí být nezbytné pro uskutečnění projektu a musí odpovídat zásadám zdravého finančního řízení, zvláště efektivnosti a hospodárnosti. Náklady musí být prokazatelně vynaloženy během realizace projektu, zaneseny v účetnictví žadatele a musí být doloženy účetními doklady
  • nákup nových strojů a strojního zařízení včetně souvisejících technologických rozvodů
  • technologické zhodnocení stávajících strojů a strojního zařízení včetně souvisejících technologických rozvodů
  • nákup použitých strojů a strojního zařízení za podmínky, že žadatel při vyúčtování dotace předloží odhad soudního znalce k hodnotě a stavu pořizovaného zařízení
  • náklady na dopravu, instalaci a uvedení zařízení do provozu (včetně připojení na sítě, odsávání apod.) a zaškolení obsluhy
  • projekt popsaný v žádosti se musí skládat pouze z uznatelných nákladů. V případě, že obsahem žádosti budou i neuznatelné nákladym bude žádost vyřazena z dalšího hodnocení z důvodu administrativního nesouladu
Výše dotace
Minimální výše finančních prostředků poskytnutých na jeden projekt je 30 000 Kč, maximální výše dotace je 150 000 Kč. V rámci jednoho kola grantového programu může žadatel podat pouze jednu žádost. 
Minimální podíl příjemce dotace je 60% celkových nákladů projektu
Časový harmonogram realizace projektu - projekt bude zahájen po podpisu smlouvy o poskytnutí dotace a ukončen nejpozději do 31. 10. 2017.
Odeslání žádosti - v papírové podobě nebo prostřednictvím datové schránky v termínu od 13. 6. 2016 do 30. 6. 2016.
Garantem programu je odbor regionálního rozvoje, Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava. Průběžné informace ke zpracování projektů bude poskytovat odbor regionálního rozvoje, oddělení strategického plánování - Luděk Hrůza, tel. 564 602 543, e-mail: hruza.l@kr-vysocina.cz

Partneři OHK Třebíč