Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

Dotace & granty

Soutěžní projekty na podporu rovnosti žen a mužů v ČR mimo hl. město Prahu

Výzva se zaměřuje na snižování genderové nerovnosti na trhu práce prostřednictvím opatření a činností, které nejsou součástí žádné z úzce zacílených výzev (služby péče o děti, podpora podnikání žen, genderové audity u zaměstnavatelů, implementace vládní strategie rovnosti žen a mužů ve státní správě a samosprávě).

Výzva reaguje na tyto podstatné nerovnosti související s trhem práce:

 

 • obtížný návrat na trh práce po mateřské / rodičovské dovolené či péči o závislého člena rodiny;
 • horizontální segregace trhu práce a nižší ohodnocení feminizovaných profesí;
 • vertikální segregace trhu práce a překážky žen v pracovním postupu;
 • genderové stereotypy ovlivňují výběr profese a představu o roli mužů a žen v pracovním a rodinném životě;
 • nízká účast mužů v péči o děti a závislé členy rodiny bránící ženám v profesní realizaci.

 

Podporované aktivity jsou zacílené jak na jednotlivce (především skupiny žen znevýhodněných na trhu práce), tak na zaměstnavatele, státní správu a samosprávu i širší veřejnost. Kombinují praktickou podporu jednotlivců s osvětovou, vzdělávací a advokační činností.

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

 

 • obchodní korporace
 • OSVČ
 • státní podniky
 • NNO
 • poradenské a vzdělávací instituce
 • profesní a podnikatelská sdružení
 • veřejné výzkumné organizace
 • kraje
 • organizace zřizované kraji
 • obce
 • organizace zřizované obcemi
 • dobrovolné svazky obcí
 • právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem
 • školy a školská zařízení
 • vysoké školy

 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1.000.000 CZK
Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 6.000.000 CZK
Výzva podporuje aktivity v následujících oblastech:
Oblast 1
Komplexní podpora vedoucí ke zlepšení postavení na trhu práce žen ve věku 55+, žen ohrožených na trhu práce a osob pečujících o malé děti či jiné závislé osoby.
Oblast 2
Podpora opatření vedoucích k odstranění projevů diskriminace na trhu práce na základě pohlaví (včetně vícečetné diskriminace) a dále podpora opatření snižujících horizontální a vertikální segregaci trhu práce podle pohlaví a rozdíly v odměňování žen a mužů.
Oblast 3
Podpora aktivit vedoucích k vyššímu zapojení mužů do péče o děti a další závislé osoby.
Datum vyhlášení výzvy: 10. 3. 2016
Datum zahájení příjmů žádostí o podporu: 10. 3. 2016
Datum ukončení příjmů žádostí o podporu: 2. 5. 2016
Podrobnější informace zde.

Partneři OHK Třebíč