Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

Dotace & granty

Výzva I programu podpory NEMOVITOSTI

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • podnikatelský subjekt z kategorie malý a střední podnik, který je zároveň vlastník a uživatel nemovitosti a jehož odvětvové vymezení činnosti je podporované v rámci programu

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • dotace 1 mil. - 200 mil. Kč
 • max. výše podpory: malý podnik 45% ZV, střední podnik 35% ZV

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • modernizace výrobních provozů a rekonstrukce stávající zastaralé infrastruktury a rekonstrukce objektů typu brownfield a jejich přeměna na moderní podnikatelské objekty
 • v rámci programu bude možné podpořit investice do stavebních úprav včetně demolice původních staveb a výstavby novostaveb
 • podporované projekty jsou rozděleny na následující typy projektů:

Projekt revitalizace plochy pro vlastní podnikání – projekt, jehož realizací vzniknou investičně připravené plochy v rámci výstavby nové plochy pro vlastní podnikání nebo jehož realizací dojde ke zvýšení kvality nebo využitelnosti ploch stávajících k provádění činností v uvedených v seznamu podporovaných CZ-NACE (Příloha č. 1).

Projekt rekonstrukce objektu – projekt, jehož realizací dojde k rekonstrukci technicky nevyhovujícího objektu nebo objektu typu brownfield na podnikatelský objekt k provádění činností v uvedených v seznamu podporovaných CZ-NACE (Příloha č. 1).

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

Dlouhodobý hmotný majetek

 • nákup či úprava pozemků, nákup, rekonstrukce, modernizace, úpravy, výstavba či odstranění stavby, inženýrské sítě, komunikace ke stavbám, hardware a sítě, pokud jsou bezprostředně nutné pro bezpečný provoz budovy, technická zařízení budov
 • další náklady související se stavbou, které budou zahrnuty do dlouhodobého hmotného majetku (zejména služby expertů, studie, projektová a inženýrská činnost, která bezprostředně souvisí s realizací projektu)

Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
 • všechny nemovitosti v rámci předkládaného projektu musí být registrovány v Národní databázi brownfields (www.brownfieldy.cz)
 • Každý Žadatel je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně čtyři projekty (tzn. čtyři aktivní žádosti) na jedno IČ.

 

Podrobnější informace na http://www.czechinvest.org/nemovitosti-vyzva-i

Partneři OHK Třebíč