Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

Dotace & granty

Fond Vysočiny - Rozvoj podnikatelů 2015

Grantový program na zvýšení konkurenceschopnosti malých podniků na Vysočině formou příspěvku na pořízení strojů nebo strojních zařízení.

Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit spolufinancování rozvoje podnikatelských aktivit a vytvoření podmínek pro udržení zaměstnanosti prostřednictvím realizace investičních rozvojových záměrů podniků spojených s modernizací provozního a výrobního zařízení. Podnikatelský subjekt, který získá dotaci z Fondu Vysočiny, musí při předložení závěrečné zprávy doložit, že se počet zaměstnanců nesníšil oproti počtu jeho zaměstnanců v době podání žádosti. 

Příjemci dotace - fyzické a právnické osoby za předpokladu splnění všech níže uvedených podmínek

  • podnikatelské subjekty mající sídlo na území Kraje Vysočina
  • podnikatelské subjekty, které mají ke dni podání žádosti méně než 50 zaměstnanců
  • podnikatelské subjekty, které mají uzavřeno účetnictví minimálně za poslední 2 účetní období
  • podnikatelské subjekty podnikající dle odvětvové klasifikace CZ-NACE, sekce C (zpracovatelský průmysl) a sekce F (stavebnictví), jejichž projekt je realizován v rámci činnosti dle odvětvové klasifikace CZ-NACE, sekce C a sekce F
  • žadatelem nemůže být fyzická osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění a která je současně v pracovním poměru u jiného zaměstnavatele a zároveň nemá žádné zaměstnance.
V rámci tohoto programu bude příjemcům, kteří mohou být příjemci veřejné podpory ve smyslu čl. 107 a násl. Smlouvy o fungování Evropské unie, poskytována pouze podpora malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení Komise (EU) č. 14/07/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s.1).

Uznatelné náklady - vynaložené náklady musí být nezbytné pro uskutečnění projektu a musí odpovídat zásadám zdravého finančního řízení, zvláště efektivnosti a hospodárnosti, náklady musí být prokazatelně vynaloženy během realizace projektu, zaneseny v účetnictví žadatele a musí být doloženy účetními doklady. Mezi uznatelné náklady patří:

  • nákup nových strojů a strojního zařízení
  • technické zhodnocení stávajících strojů a strojního zařízení
  • nákup použitých strojů strojního zařízení za podmínky, že žadatel při vyúčtování dotace předloží odhad soudního znalce k hodnotě a stavu pořizovaného zařízení
  • náklady na dopravu, instalace a uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy

Výše dotace - minimální výše finančních prostředků poskytnutých na jeden projekt je 30 000 Kč, maximální výše příspěvku je 150 000 Kč. V rámci jednoho kola grantového programu může žadatel získat podporu pouze jednoho projektu. V případě předložení více projektů budou všechny žádosti žadatele vyřazeny z hodnocení. 

Minimální podíl příjemce dotace - 60% celkových nákladů projektu

Časový harmonogram realizace projektu - projekt bude zahájen po podpisu smlouvy o poskytnutí dotace a ukončen nejpozději do 31. 10. 2016.


Odeslání žádosti - buď v papírové podobě nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky v termínu od 27. 7. 2015 - 21. 8. 2015.


Garantem programu je odbor regionálního rozvoje, Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, 587 33.
Průběžné informace ke zpracování projektů bude poskytovat odbor regionálního rozvoje, oddělení strategického plánování - p. Luděk Hrůza, tel. 564 602 543, e-mail: hruza.l@kr-vysocina.cz


Podrobnější informace na webových stránkách Kraje Vysočina

 

 

Partneři OHK Třebíč