Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

Dotace & granty

Inovační projekty – Výzva IV. – II. prodloužení

Program Inovace – Inovační projekt pomáhá podnikům, které na základě vlastní výzkumné a vývojové činnosti či prostřednictvím transferu technologie uvádí inovované produkty do výroby a na trh nebo zavádějí inovovaný výrobní proces.

Dne 20. 2. 2013 bylo vyhlášeno II. prodloužení IV. Výzvy k předkládání projektů v programu Inovace – Inovační projekt, které je určeno malým, středním i velkým podnikům. Plánovaná alokace na tuto výzvu je 2,4 mld. Kč. Žádosti o dotaci podávají žadatelé ve dvou krocích (registrační a plná žádost) přes internetovou aplikaci eAccount.

Příjem registračních žádostí bude probíhat od 8.3.2013 6:00 hod. do 22.3.2013 12:00 hod. Po celou tuto dobu je garantován příjem registračních žádostí bez ohledu na výši alokovaných prostředků!

Příjem plných žádostí bude probíhat od 8. 4. 2013 6:00 hod. do 22. 5. 2013 12:00 hod.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace budou vydávána až po schválení realokace finančních prostředků Evropskou komisí.

75% alokovaných finančních prostředku je rezervováno ve prospěch malých a středních podniků. Pokud bude zájem ze strany malých a středních podniků nižší než 75%, bude zbývající část uvolněna pro velké podniky.

Všechny podstatné informace týkající se II. prodloužení IV. Výzvy najdou žadatelé na stránce: http://www.czechinvest.org/…-prodlouzeni

Změny oproti předchozí výzvě: Snížení procentuální výše podpory u malých podniků Snížení maximální výše podpory u projektů realizovaných v regionech se soustředěnou podporou státu na 75 mil. Kč

Nejzazší termín ukončení projektu je 31. 5. 2015

Žadatelem o dotaci nemůže být a.s. s listinnými akciemi na majitele.

Základní charakteristiky programu:

Kdo může žádat (příjemci podpory)?

 • Podnikatelský subjekt zapsaný v obchodním rejstříku působící především ve zpracovatelském průmyslu (podporovaná odvětví CZ-NACE jsou uvedena v textu Výzvy)
 • Malý a střední podnik, velký podnik
 • Podnik musí mít alespoň 2 uzavřená po sobě jdoucí daňová období
 • Projekt musí být realizován v České republice mimo hl. m. Praha

Na co lze získat podporu (podporované aktivity)?

 1. Inovace produktu – zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb
 2. Inovace procesu – zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory)?

 • dotace ve výši 1 – 50 mil. Kč pro a), b)
 • dotace ve výši 1 – 75 mil. Kč pro a), b) realizovaných v regionech se soustředěnou podporou státu (seznam regionů je uveden v příloze Výzvy)
 • procentuální výše podpory je u malých a středních podniků 50%, u velkých podniků 40%, v regionu Jihozápad pak u malých podniků 50%, středních podniků 40%, velkých podniků 30%

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje)?

 • dlouhodobý hmotný majetek – např. stroje a zařízení, hardware a sítě, novostavby (pouze pro MSP), technické zhodnocení staveb (% omezeny)
 • dlouhodobý nehmotný majetek – software a data, práva k užívání duševního vlastnictví
 • provozní náklady (pouze pro MSP) – služby poradců a expertů, zvláštníškolení, mzdy a pojistné
 • náklady na publicitu projektu

Praktické rady

 • projekty musí využívat výsledky výzkumu a vývoje, nebudou podporovány projekty prosté obměny výrobního zařízení bez prokázané návaznosti na vývojovou fázi
 • z programu nelze podporovat výzkum a vývoj, v okamžiku podání žádosti již musí být vývoj ukončen a tato skutečnost doložena

Systém sběru žádostí je kontinuální (žádosti jsou vyhodnocovány průběžně)

Partneři OHK Třebíč