Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

Dotace & granty

Rozvoj podnikatelů 2013

Grantový program na zvýšení konkurenceschop­nosti podniků na Vysočině formou příspěvku na pořízení strojů nebo strojních zařízení.

Cílem programu je posílení stability malých podniků poskytnutím příspěvku na pořízení nových technologií a výrobních prostředků. Podpora je určena malým podnikům v Kraji Vysočina.

Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit rozvoj podnikatelských aktivit a vytvoření podmínek pro udržení zaměstnanosti spolufinancováním investičních rozvojových záměrů podniků spojených s modernizací provozního a výrobního zařízení. Podnikatelský subjekt, který získá finanční příspěvek z Fondu Vysočiny, musí doložit po ukončení projektu, že počet zaměstnanců se nesnížil po celou dobu trvání projektu oproti období podání jeho žádosti.

Celkový objem finančních prostředků:                                                              10 000 000 Kč

Minimální výše fin. prostředků poskytnutých na jeden projekt:                      30.000 Kč

Maximální výše fin. prostředků poskytnutých na jeden projekt:                     1­50 000 Kč

Příjemci dotace:

Fyzické osoby a právnické osoby za předpokladu splnění všech níže uvedených podmínek:

  • podnikatelské subjekty mající sídlo na území Kraje Vysočina,
  • podnikatelské subjekty, které mají ke dni podání žádosti méně než 50 zaměstnanců,
  • podnikatelské subjekty, které mají uzavřeno účetnictví minimálně za poslední
    2 účetní období. Žadatelem nemůže být fyzická osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění a která je současně v pracovním poměru u jiného zaměstnavatele,
  • podnikatelské subjekty podnikající dle odvětvové klasifikace CZ-NACE, sekce C (zpracovatelský průmysl) a sekce F (stavebnictví), jejichž projekt je realizován v rámci činnosti dle odvětvové klasifikace CZ-NACE, sekce C (zpracovatelský průmysl) a sekce F (stavebnictví).    

 

Termíny podání žádosti o dotaci:

Do 17. 05. 2013 formou papírové žádosti nebo prostřednictvím datové schránky.

Bližší informace o výzvě ZDE.

Partneři OHK Třebíč