Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

Dotace & granty

„Vzdělávejte se pro stabilitu!“

Projekt je určen zaměstnavatelům, kteří v důsledku negativního vývoje ekonomiky nejsou ve svých provozovnách schopni přechodně přidělovat svým zaměstnancům práci v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby (výpadek pracovní doby musí být způsoben hospodářskými obtížemi, nikoliv např. sezónním charakterem práce) a zároveň mají zájem využít dobu, po kterou nemohou svým zaměstnancům přidělovat práci, pro vzdělávání a odborný rozvoj svých zaměstnanců.

Zaměstnavatelé mohou v projektu získat

  • úhradu nákladů vzdělávací aktivity realizované prostřednictvím externího dodatele nebo interního lektora
  • příspěvek na mzdové náklady či náhradu mzdy školícího se zaměstnance za dobu účasti na vzdělávání  a to až do výše 31 000 Kč měsíčně/ 1 zaměstnance

Finanční podpora je nenároková a o poskytnutí příspěvku rozhodne příslušná krajská pobočka ÚP ČR.

Příspěvek bude poskytován v režimu veřejné podpory na základě „blokové výjimky“ nebo v režimu podpory de minimis (podrobnosti viz příručka D7 – Veřejná podpora a podpora de minimis v OP LZZ – http://www.esfcr.cz/…/prirucka-d7).

Podmínky získání příspěvku 

  • Rozsah výpadku pracovní doby musí být v intervalu > 20 % a =< 60 % (tedy více než 1 den v týdnu a max. 3 dny v týdnu) alespoň 1 kalendářní měsíc před podáním žádosti (posuzuje se za všechny zaměstnance provozovny či organizační složky)
  • Pokles tržeb zaměstnavatele k počtu jeho zaměstnanců o více než 20% oproti srovnatelnému  čtvrtletí  předcházejícího roku  -  posuzuje se samostatně za každou provozovnu, resp. organizační složku, v níž pracují  zaměstnanci navržení do odborného rozvoje. Uváděná provozovna či organizační složka musí být zapsána v živnostenském nebo obchodním rejstříku

Bližší informace o možnosti zapojení se do projektu „Vzdělávejte se pro stabilitu!“ včetně formulářů žádostí a manuálu pro zaměstnavatele naleznete na internetových stránkách MPSV:

https://portal.mpsv.cz/…o_stabilitu~ .

Kontaktní osoba pro Kraj Vysočina:

Ing. Milada Štefková                  tel: 950123472 e-mail: milada.stefkova@ji.mpsv.cz

Partneři OHK Třebíč