Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

Dotace & granty

III. výzva k předkládání žádostí o podporu v rámci projektu CzechEkoSystem

Podporované aktivity

Poradenství účastníkům projektu CzechEkoSystem zajišťuje na základě Rámcové smlouvy společnost Deloitte Advisory s.r.o., a to zejména v oblasti financí, managementu, výroby a její organizace, marketingu, PR, práva a lidských zdrojů.

Poradenské služby v rámci individuálních projektů MSP související se vznikem a rozvojem inovačních firem, rozvedením, zdokonalením a realizací inovačního nápadu, s jeho patentovou ochranou, s prověřením jeho využitelnosti na trhu, s finančním řízením firmy, nezbytnými právními znalostmi souvisejícími se vstupem rizikového kapitálu, včetně představení investorům poskytujícím rizikový kapitál, především pak seed capital, poskytované externími poradci oprávněnými k této činnosti podle platných právních předpisů.

Příjemce podpory

Příjemce podpory může být pouze podnikatelský subjekt, který splňuje definici malých a středních podniků a maximální doba od započetí podnikatelských aktivit (od data zápisu do obchodního rejstříku nebo data získání živnostenského listu) nepřesáhla 5 let.

Jednotlivé kroky nezbytné pro přihlášení do projektu CzechEkoSystem 

·         Vyplnit předem nadefinovaný formulář Žádosti o poskytnutí podpory

·         Vyplnit formulář Rozvojový plán

·         Připravit účetní uzávěrku za minulé 2 účetní období (nebo alespoň za poslední účetní období v případě krátké historie)

·         Doložit úředně ověřený výpis z Obchodního rejstříku / Živnostenského rejstříku (ne však starší 3. měsíců)

·         Doložit podnikatelský záměr

·         Doložit profesní životopisy realizačního týmu žadatele

·         Zaslat veškeré dokumenty v tištěné verzi a v elektronické po­době

Výstupem projektu bude mimo jiné zpráva o realizaci poradenských služeb specifikující jednotlivé části poskytnutého poradenství a návrh konkrétních možností vstupu rizikového kapitálu.

Způsobilé výdaje

·         Náklady na poradenské služby poskytované externími poradci.

Odvětvové vymezení

Podpora je určena na realizaci projektů zaměřených na oblast zpracovatelského průmyslu a služeb. Podporovány nejsou projekty, jejichž výstupy se projeví v některém z následujících odvětví:

a. výroba, zpracování a uvádění na trh výrobků uvedených v příloze I Smlouvy o ES

b. zemědělství, lesnictví, rybolov, akvakultura (CZ-NACE A01, A02, A03)

c. uhelný průmysl (CZ-NACE B 05, C 19.1)

d. průmysl oceli (CZ-NACE C 24)

e. průmysl stavby lodí (CZ-NACE 30.11)

f. průmysl výroby syntetických vláken (CZ-NACE C 20.6)

Výše podpory

Podpora je poskytována MSP maximálně do výše 80 % způsobilých výdajů na poradenské služby, maximálně však 2 mil. Kč bez DPH, a 100% způsobilých výdajů na služby kouče, maximálně však 0,5 mil. Kč bez DPH.

Žadatelé mohou předkládat své žádosti v termínu již od prvního dne vyhlášení, tj. od 3. 3. 2014, až do 30. 4. 2014.

Bližší informace k výzvě naleznete zdehttp://www.projekt-czechekosystem.org/…i-o-podporu/

Partneři OHK Třebíč