Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

Dotace & granty

Operační program Podnikání a inovace

Ministerstvo průmyslu a obchodu jako Řídící orgán Operačního programu Podnikání a inovace oznámilo dne 30. 4. 2014 záměr vyhlásit výzvy k podávání žádostí do programů Rozvoj a Potenciál.

Program Potenciál

Předpokládané termíny – vyhlášení výzvy květen 2014, odevzdání registračních žádostí 9. 7. 2014, odevzdání plných žádostí 18. 8. 2014.

Cílem výzvy programu Potenciál je podpořit zavádění a zvyšování kapacit podnikatelských subjektů pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit a zároveň i zvýšení počtu podnikatelských subjektů, které provádějí vlastní výzkum, vývoj a inovaci.

Podporovanými aktivitami jsou založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v: – pořízení nebo technické zhodnocení strojů/zařízení a jiného vybavení nezbytného a využívaného pro zajištění aktivit tohoto centra, – technické zhodnocení stávajících budov centra

Podporovány jsou projekty, jejichž výstupy se projeví v odvětvích vymezených oddíly CZ-NACE C 10, 13 – 33; E 38.32; J 62, M 71.2, S 95.1.

Příjemcem dotace může být podnikatelský subjekt, který je právnickou osobou podnikající dle zákona č. 90/2012 Sb.(Zákon o obchodních společnostech a družstvec)h nebo fyzickou osobou s místem podnikání na území ČR zapsanou v obchodním rejstříku dle zákona č. č. 90/2012 Sb.

Příjemce dotace musí splňovat tato kritéria:

· musí být oprávněn k podnikání na území České republiky odpovídajícímu podporované ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizován projekt

· musí být dle svého čestného prohlášení zaregistrován jako poplatník daně z příjmů na finančním úřadě podle § 125, odst. (1) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád v platném znění,

· má ke dni podání registrační žádosti uzavřena minimálně 2 po sobě následující účetní období,

· nemá podle svého čestného prohlášení žádné nedoplatky vůči vybraným institucím a vůči poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie. Posečkání s úhradou nedoplatků nebo dohoda o úhradě nedoplatků se považují za vypořádané nedoplatky,

· nemá podle svého čestného prohlášení nedoplatky z titulu mzdových nároků jeho zaměstnanců

Podpora je poskytována formou dotace. Dotace je poskytována ve výši 1 – 25 mil. Kč. Ve státem podporovaných regionech (dle Usnesení vlády č. 344/2013 a č. 732/2013) je dotace poskytována ve výši 1 – 50 mil Kč. Intenzita podpory nepřesáhne 50% způsobilých výdajů

Termínem pro ukončení projektu je datum 31. 8. 2015.

Více informací zde

 

Program Rozvoj

Předpokládané termíny – vyhlášení výzvy červen 2014, odevzdání registračních žádostí 16. 7. 2014, odevzdání plných žádostí 31. 7. 2014.

Tato výzva do programu ROZVOJ naplňuje cíl podpořit růst výkonů a konkurenceschop­nosti malých a středních podniků (dále jen MSP) v regionech s vyšší mírou nezaměstnanosti vedoucí ke zlepšení jejich pozice na trhu a v souvislosti s tím i k udržení, případně růstu počtu pracovních míst.

Podporovanými aktivitami je pořízení nových technologických zařízení s vyššími technickými a užitnými parametry a realizace projektů zvyšující efektivnost procesů.

Příjemcem podpory mohou být subjekty mající tyto právní formy: FO podnikající dle ŽZ, nezapsaná v OR, FO podnikající dle ŽZ zapsaná v OR, FO podnikající dle jiných zákonů než ŽZ a zákona o zemědělství nezapsaná v OR, FO podnikající dle jiných zákonů než ŽZ a zákona o zemědělství zapsaná v OR, v.o.s., s.r.o., k.s., a.s., Družstvo, Výrobní družstvo, Spotřební družstvo, Jiné družstvo, Družstevní podnik (s 1 zakladatelem), Odštěpný závod, nebo jiná org. složka zapisující se do OR, Evropská společnost, Evropská družstevní společnost.

Příjemce podpory musí splňovat tato kritéria:

· Musí být oprávněn k podnikání na území České republiky odpovídajícímu podporované ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizován projekt; podporované CZ – NACE jsou sekce C – zpracovatelský průmysl 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32.

· Musí být dle svého čestného prohlášení zaregistrován jako poplatník daně z příjmů na finančním úřadě podle §125, odst. (1) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění.

· Nesmí mít podle svého čestného prohlášení žádné nedoplatky vůči vybraným institucím a vůči poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie. Posečkání s úhradou nedoplatků nebo dohoda o úhradě nedoplatků se považují za vypořádané nedoplatky.

· Nesmí mít podle svého čestného prohlášení nedoplatky z titulu mzdových nároků jeho zaměstnanců.

· Nesmí být drobný podnik v obci s počtem obyvatel do 2. Tisíc.

Podpora je poskytována formou dotace. Dotace je účelově určená k úhradě způsobilých výdajů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu projektu. Dotace je poskytována v rozmezí 1 – 30 mil. Kč ve výši 45 % způsobilých výdajů projektu pro malé podniky a ve výši 35 % způsobilých výdajů projektu pro střední podnik.

Termínem pro ukončení projektu je datum 31. 8. 2015.

Více informací zde

Partneři OHK Třebíč