Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

Projekty

Prolomit zeď

Okresní hospodářská komora Třebíč je realizátorem projektu s názvem Prolomit zeď reg. č. CZ.1.04/3.4.04­./76.00268, který je financován z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ). Projekt je zaměřen na šíření znalostí, vědomostí a zavádění nových postupů v oblasti rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce. Mnoho aktivit projektu je inovativních, jiné využívají výstupy projektu podpořených v jiných výzvách.

Projekt je realizován v období 05/2012 – 04/2015

Jednou z hlavních aktivit bude vytvoření GENDER CENTRA (GC) jako pilotního projektu s působností v rámci celého kraje Vysočina. GC bude poskytovat poradenství z oblasti rovných příležitostí. Pro práci v GC budou proškoleny osoby, které poté poskytnou nabyté vědomosti institucím a širší veřejnosti formou seminářů. Výsledky budou na konci projektu vyhodnoceny a bude navržen další postup fungování. Dále projekt zahrnuje širokou nabídku pro vybrané cílové skupiny. Pro ženy vracející se po rodičovské dovolené nabídka obsahuje inovativní produkt „maturita z technického oboru“, dále speciální kurzy ICT, kurz příprava na podnikání či kurz autoškoly. Pro zaměstnavatele budou gender centrem připraveny semináře na dané téma, „snídaně“ s personalisty a zaměstnavateli, osobní návštěvy, víkendové workshopy a bude vydáván newsletter. Pro všechny vzdělávací aktivity bude vytvořen také podpůrný e-learning jako součást vzdělávání. Velmi významnou částí projektu je pilotní projekt zpracování gender auditu včetně ověření navržených opatření v praxi a vyhodnocení. Paralelně proběhne gender audit pro město Třebíč. Celý projekt bude prezentován průběžně. Na závěr všech aktivit proběhne závěrečná konference, kde budou dosažené výsledky okomentovány a bude také předloženo srovnání gender auditu v soukromé a veřejné sféře.

Aktivity projektu:

Small business

Od října 2014 do ledna 2015 probíhal kurz Small business, který byl určen začínajícím podnikatelům/pod­nikatelkám či osobám uvažujícím o zahájení podnikatelské činnosti.  Kurz probíhal v odpoledních hodinách a byl rozdělen na teoretickou část, praktickou část a část e-learningu – celkem 285 hodin.

Kurz byl rozdělen do následujících modulů – komunikačně motivační modul, ekonomicko-marketingový modul a bankovnictví, modul legislativního minima, modul písemného hospodářského styku, informační technologie a základy daňových a účetních systémů.

Účast a informace získané v tomto kurzu usnadní účastníkům začátek samostatné výdělečné činnosti a minimalizují rizika při realizaci vlastních podnikatelských záměrů.

Druhá maturita

Jednou z aktivit projektu je bezplatné dvouleté dálkové studium, které je možné zakončit maturitní zkouškou. Studium probíhá v oborech Strojírenství a Elektrotechnika a je určeno mužům i ženám bez věkového omezení, kteří mají středoškolské vzdělání humanitního nebo netechnického charakteru a chtějí si změnit svou kvalifikaci. Vysokou kvalitu výuky, výborné technické a materiální zázemí pro studenty zajišťuje Střední průmyslová škola v Třebíči. Studium probíhá kombinací prezenčního studia a e-learningu. Pro studenty je zajištěna služba hlídání dětí během jejich účasti ve škole. Cílem studia je připravit absolventy k úspěšnému složení maturitní zkoušky. Svou druhou maturitu v životě si tak zažije řada odvážných mužů a žen, kteří se rozhodli pracovat na svém osobním rozvoji a zvýšit si kvalifikaci pro své současné nebo budoucí povolání.

Partneři OHK Třebíč