Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

Projekty

Odborná stáž zaměstnavatelů z třebíčského regionu v Nizozemí dotovaná z EU prostřednictvím programu Leonardo da Vinci

Hlavním cílem projektu je přenos příkladů dobré praxe (best practice) do firem z třebíčského regionu. Projekt umožňuje vybraným zaměstnavatelům z oblasti strojírenství a energetiky blíže poznat systém řízení lidských zdrojů v Nizozemí. Nizozemí bylo vybráno z důvodu jeho rychlého hospodářského růs­tu.

Projektový záměr vznikl na základě požadavků a potřeb členské základny OHK Třebíč. OHK Třebíč průběžně monitoruje potřeby svých členů, z nichž vyplynulo, že v současnosti je pro větší zaměstnavatele velmi důležitá práce s lidskými zdroji.

V průběhu projektu budou řešeny otázky z oblasti řízení lidských zdrojů zaměřené především na spolupráci zaměstnavatelů se středními a vysokými školami (výchova učňů, odborné praxe…), vzdělávání zaměstnanců (kariérní růst, rotování vedoucích zaměstnanců), výchova talentů, rovné příležitosti na trhu práce, zaměstnávání cizinců, mobilita zaměstnanců, zaměstnávání matek s malými dětmi.

Očekávaným výstupem je na základě zjištěných faktů, tyto v souladu s principem best practice aplikovat přímo ve firmách v regionu a navázat další spolupráci. O výsledku stáže budou informováni všichni členové OHK Třebíč tak, aby se i ostatní mohli v případě zájmu inspirovat způsobem řešení různých problémů z oblasti lidských zdrojů.

Projekt zahrnuje tyto aktivity – jazykovou a kulturní přípravu, odbornou přípravu před stáží, odbornou stáž, zpracování výstupů stáže, informování o dosažených výsledcích a řízení celého projektu.

Kulturní a odborná příprava začne probíhat po podpisu smlouvy o dotaci. Jazyková příprava proběhne krátce před plánovanou stáží tak, aby její výstupy byly co nejefektivněji využity. Odborná zahraniční stáž je plánována v rozsahu deseti dnů. Jedná o stáž v irských firmách. Stáže se zúčastní pracovníci strojírenských a energetických členských firem Okresní hospodářské komory Třebíč, kteří jsou zodpovědní za zvyšování znalostí a kvalifikace zaměstnanců za účelem zvyšování produktivity – manažeři a personalisté. Cílem stáže bude poznat nové metody řízení lidských zdrojů, seznámit se se systémem vzdělávání zaměstnanců v zahraničí, s fungováním školících středisek v zahraničních firmách a přenesení nově získaných zkušeností a znalostí do firem třebíčského regionu.

Výsledky a poznatky ze stáže budou předány i ostatním členským firmám a za pomoci elektronického zpravodaje Okresní hospodářské komory Třebíč a jejich internetových stránek se dostanou i k širší veřejnosti.

Partnerem na nizozemské straně bude společnost Tech People www.tech-people.nl, která organizačně zajistí průběh stáže v Nizozemí a OHK Třebíč, která zajistí ostatní aktivity projektu. 

Partneři OHK Třebíč