Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

Akce & semináře

Novinky v předpisech odpadového hospodářství a chemických látek

SEMINÁŘ BYL ZRUŠEN Z DŮVODU NÍZKÉHO POČTU PŘIHLÁŠENÝCH Seminář je určen všem zaměstnancům odpovědným za odpadové hospodářství a za nakládání s chemickými látkami, interním auditorům, podnikovým ekologům a manažerům EMS. 

Cíle semináře

Seznámit se s  platnými požadavky zákonů a evropských nařízení v oblasti nakládání s odpady a používání chemických látek a směsí, a s novinkami v těchto předpisech, abyste byli schopni ve spolupráci s ekologem zajistit plnění nových nebo změněných závazných požadavků. 

Účastníci kurzu získají přehled o povinnostech původců odpadů a uživatelů chemických látek a směsí, a o změnách ve značení shromažďovacích prostředků nebezpečných odpadů, identifikačních listů nebezpečných odpadů, změnách ve značení chemických látek a využití bezpečnostních listů, změnách v požadavcích na zpracování písemných pravidel o bezpečnosti aj. Na semináři získáte znalosti a dovednosti, jak v procesu hodnocení posoudit míru shody se závaznými požadavky v systému managementu.

Osnova

1. Nakládání s odpady

  • Zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech ve znění pozdějších předpisů (novela zákona č. 229/2014 Sb. a novela zákona č. 223/2015 Sb. účinná od 1. 10. 2015)
  • Nařízení Komise EU č. 1357/2014 Nebezpečné vlastnosti odpadů
  • Připravované změny prováděcích vyhlášek č. 381/2001 Sb., č. 383/2001 Sb. a č. 376/2001 Sb. 

2. Chemické látky a směsi

  • Zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů (novela zákona č. 267/2015 Sb. účinná od 1. 12. 2015)
  • Nařízení ES č. 1907/2006 REACH
  • Nařízení ES č. 1272/2008 CLP
Lektor: Mgr. Miroslav Krčma - člen Technické normalizační komise pro environmentální management, lektor a nezávislý konultant systémů environmentálního managementu, včetně programu EMAS, odborník na evironmentální výkonnost, ekodesign a výklad závazných požadavků právních předpisů v environmentální oblasti
V ceně semináře je pracovní materiál, psací potřeby a občerstvení - káva, čaj, voda, koláčky, bageta. 

 

Partneři OHK Třebíč