Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

Akce & semináře

Veřejné zakázky v roce 2015

Seminář zaměřený na komplexní problematiku veřejných zakázek, a to jak pro zadavatele, tak i dodavatele, kdy budou zmíněny praktické důsledky změn zadávacího řízení po "technické novele" účinné od 1. 1. 2014 a před nabytím účinnosti další novely v roce 2015.

Přednáší a na Vaše dotazy odpovídá: Mgr. Ivo Macek 

Během roku 2015 dojde k další novelizaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, což ovlivní postupy všech zadavatelů při výběru dodavatele stavebních prací, dodávek či služeb a rovněž ovlivní zadavatele jako příjemce dotačních prostředků při výběru dodavatele i v rámci veřejných zakázek malého rozsahu. 

Na semináři budou s účastníky diskutovány konkrétní změny související s předmětnou novelou, jež by v brzké době měla nabýt účinnosti, jakož i chystané změny související s připravovaných novým zákonem o veřejných zakázkách z důvovu schválení evropských směrnic č. 2014/24/EU a 2014/25/EU. 

Samostatný blok bude věnován veřejným zakázkám malého rozsahu ve stavebnictví. 

Obsah semináře:

  • koncepce zákona o veřejných zakázkách (definice jednotlivých pojmů, vymezení druhů zadavatelů a veřejných zakázek dle diskuze s účastníky školení)
  • změny související s technickou novelou zákona o veřejných zakázkách v roce 2015 - zmírnění požadavků zákona nad zadání víceprací, zrušení seznamu hodnotitelů, možnost hodnotit kvalifikaci pracovníků, odstranění povinnosti zrušit zadávací řízení v případě jedné nabídky, změny související se správním řízením u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
  • vybrané problematické instituty zákona o veřejných zakázkách - prokazování kvalifikace subdodavatelem, doplňování kvalifikace v průběhu posuzování, postup při posouzení kvalifikace a posouzení nabídek, hodnocení nabídek, posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny, zadávání víceprací v JŘBÚ
  • vybrané změny související s nově připravovaným zákonem o veřejných zakázkách z důvodu schválení nových evropských směrnic 2014/24/EU a 2014/25/EU - možnost využití vyjímky in-house při zadávání veřejných zakázek, možnost nabídku nejdříve hodnotit a až následně posoudit, další zásadní změny vycházející z evropských směrnic
  • zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve stavebnictví a veřejných zakázek spolufinancovaných z prostředků Evropské unie - limity a další podmínky související se zadáváním veřejných zakázek malého rozsahu, veřejná zakázka malého rozsahu vs. jednací řízení bez uveřejnění pro vícepráce, příprava nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu a možnosti jejího doplnění na výzvu zadavatele, dotační podmínky jednotlivých dotačních programů a jejich zakomponování do textu zadávací dokumentace, připravované dotační programy na nadcházející odobí
  • praktické příklady z rozhodovací praxe ÚOHS a soudů
  • diskuze přednášejícího s účastníky semináře
  • závěr

Po obdržení přihlášky Vám bude zaslána faktura. 

Možnost přihlášení do 4. 5. 2015.

 

Bezplatné storno přijímáme nejpozději 5 pracovních dní před konáním semináře.

 

Partneři OHK Třebíč