Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

Akce & semináře

Mzdová a personální agenda v roce 2015

ZRUŠENO z důvodu nízkého počtu přihlášených Seminář určený pro mzdové účetní a personalisty. Na semináři se účastníci seznámí s poslední legislativní úpravou pro rok 2015 v personální a mzdové oblasti, nejen formou výkladu, ale i pomocí názorných příkladů, závazných tiskopisů a doporučených postupů a vzorů. 

Přednáší a na vaše dotazy odpovídá – Zdeněk Křížek – specialista v personální a mzdové oblasti, autor řady odborných článků, dlouholetý lektor

 

Program semináře:

Pracovněprávní oblast v roce 2015 :

1):Změny v zákoníku práce. Zaměstnávání zaměstnanců na dobu určitou § 39 odst. 4) Zákoníku práce. Praktické zkušenosti – vnitřní firemní předpis.

2): Pracovně lékařské služby– povinnosti zaměstnavatelů. Řidiči referentských vozidel a lékařské prohlídky. Poznatky z praxe -zajišťování lékařských prohlídek zdravotní způsobilosti zaměstnanců k výkonu práce – provádění kontrol ze strany inspekce práce a hygieny. Vstupní lékařské prohlídky u dohod o provedení práce, pracovní činnosti, žáků a studentů, mladistvých. Vyhláška 79/2013 Sb. o provádění pracovnělékařských prohlídkách. Smlouva mezi zaměstnavatelem a poskytovatelem pracovnělékařské služby. Praktické poznatky z praxe. Možné sankce za neplnění povinností.

3): Závislá práce – nelegální práce, nové možné sankce v roce 2015. Změny v Zákoně o inspekci práce a Zákoně o zaměstnanosti v roce 2015. Zaměstnávání osob ze zdravotním postižením, osoby zdravotně znevýhodněné v roce 2015. Plnění povinného podílu.

4)Změny při zaměstnávání cizinců – nový pobytový zákon. Zaměstnanecké karty (duální neduální charakter) místo zelených karet – zásadní změny od 6/2014, postupy zaměstnavatelů a povinnosti cizinců.  Zaměstnávání občanů EU.  Vysílání cizinců na pracovní cesty.   

 

Mzdová problematika  v roce 2015 :

1) : Nové částky minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy, – Nařízení vlády 567/2006 Sb. o zařazování zaměstnanců odměňovaných mzdou. Dopady minimální mzdy na daňový bonus, minimální vyměřovací základ u pojistného na zdravotní pojištění, přivýdělek u podpory v nezaměstnanosti. Povinnosti zaměstnavatele. 

2): Průměrný výdělek a jeho formy – zvláštnosti DPP, DPČ, pravděpodobný výdělek. Příplatky ke mzdě a platu.  Názorné příklady.

3) : Srážky ze mzdy, platu z odměnyzměny od roku 2015 ve výpočtu srážek, změna v občanském soudním řádu a insolvenčním zákoně – povinnosti mzdové účetní při provádění srážek. Exekuční tituly – rozhodnutí, usnesení soudu, exekuční příkaz, platební výměr, výkaz nedoplatků, rozhodnutí o pokutě. Srážky z jiných příjmů. Dohody o srážkách ze mzdy ve smyslu Zákoníku práce. Pořadí určení srážek ze mzdy, platu nebo odměny. Datová schránka a exekuční tituly. Změny plátce mzdy. Srážky při oddlužení – osobní bankrot  insolvenční zákon. Srážky z dávek nemocenského pojištění. Postup výpočtu.Občanský zákoník a jeho dopady do problematiky provádění srážek ze mzdy. Zajištění dluhu zaměstnance na základě dohody s věřitelem o srážkách ze mzdy v roce 2015, praktické výpočty – souběh exekuce a dohody o srážce ze mzdy. Nové nezabavitelné částky v roce 2015. Součinnost zaměstnavatele vůči exekutorovi – zásadní informace, nový výklad – Judikatura.

 

Změny v pojistném na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění :

Změny ve zdravotním pojištění – minimální vyměřovací základ. Kategorie pojištěnců.Osoby samostatně výdělečně činné – nové zálohy na pojistné, odvody, roční vyúčtování záloh. Změny v redukčních hranicích – dopady na výpočet náhrady mzdy v prvních dnech pracovní neschopnosti a výpočtu nemocenských dávek. Změny v Zákoně o nemocenském pojištění. Změny v pojistném na sociální zabezpečení – maximální vyměřovací základ, rozhodné období v roce 2015. Zásadní změny v započitatelnosti příjmů do vyměřovacího základu pro odvod pojistného 2015.  Názorné ukázky výpočtů pojistného, tiskopisy doporučené vzory. Elektronické zasílání tiskopisů – přihlašování zaměstnanců k nemocenskému pojištění, odvod pojistného, a další tiskopisy předávané elektronickým způsobem.

 

Dávky důchodového pojištění :

Zaměstnávání důchodců a ohlašovací povinnost zaměstnavatele­.Evidenční povinnost zaměstnavatele – § 37 zákona č. 582/1991 Sb. Archivace dokladů pro účely důchodovéhopo­jištění.Eviden­ční listy důchodového pojištění v roce 2015 – termíny, vedení. 

Druhy důchodů – předčasný, starobní, invalidní, pozůstalostní. Zvláštní typ důchodu tzv. před důchod. Modelový výpočet důchodu. Předčasný starobní důchod v roce 2015. Nové redukční hranice pro výpočet důchodu – modelový výpočet. Zrušení účasti na důchodovém spoření – II. pilíře v roce 2016 ? 

 

Změny v dani ze závislé činnosti :

Slevy na poplatníka a manželku.Změny u daňového zvýhodnění na druhé a další dítě,  uplatňování těchto slev. Nové tiskopisy „Prohlášení poplatníka….., Prohlášení poplatníka daně – versus daňová zvýhodnění – roční slevy a daňová zvýhodnění. Vystavování potvrzení o zdanitelných příjmech – zálohová daň.  

        Zvláštní sazba daně – srážková daň a potvrzení o zdanitelných příjmech, příjmy podrobené srážkové dani ( dohody o provedení práce, autorské honoráře ). Slevy u poživatelů starobního důchodu – rozsudek Ústavního soudu, srpen 2014, roční zúčtování daně za rok 2014. Termíny u ročního zúčtování daně ze závislé činnosti za zaměstnavatele – plátce. Uplatňování slevy u OSVČ uplatňující výdaje paušálem (daňové zvýhodnění, sleva na manželku), ………………… .  PRAKTICKÉ POZNATKY PŘI UPLATŇOVÁNÍ DAŃOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ PRO ROK 2015. 

Další informace o změnách v roce 2015 :

Nové sazby stravného (tuzemské, zahraniční), atd.  .

Závěr semináře – dotazy, diskuse.

 

Po obdržení přihlášky Vám bude zaslána faktura

Bezplatné storno přijímáme nejpozději 5 pracovních dní před konáním semináře. 

 

Možnost přihlášení do 2. 3. 2015.

Partneři OHK Třebíč