Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

Akce & semináře

Shromáždění delegátů

Určeno pouze pro členy Okresní hospodářské  komory Třebíč.

Pozvánka na Shromáždění delegátů OHK Třebíč

 

Vážení členové OHK Třebíč, dovoluji si Vás pozvat na Shromáždění delegátů Okresní hospodářské komory Třebíč, které proběhne ve čtvrtek 27. dubna 2023 od 15:00 hod. v aule Střední průmyslové školy Třebíč, Manželů Curieových 734, Třebíč.

 

Návrh programu shromáždění delegátů:

 

1)          Zahájení shromáždění delegátů a kontrola usnášeníschopnosti

2)          Volba skrutátora, zapisovatele a ověřovatele zápisu

3)          Schválení programu shromáždění delegátů

4)          Zpráva představenstva o činnosti OHK

5)          Zpráva Dozorčí rady

6)          Zpráva o hospodaření a účetní závěrka komory

7)          Schválení rozpočtu pro rok 2023

8)          Volba delegátů na členskou schůzi KHK Kraje Vysočina

9)          Volba delegátů na sněm Hospodářské komory ČR

10)       Různé – vznesení dotazů, připomínek či stížností členů OHKT (budou zodpovězeny písemně představenstvem OHKT do 30 dnů ode dne konání Shromáždění delegátů)

11)       Ukončení shromáždění delegátů

           

Účetní závěrka OHKT bude od 12. 4. 2023  k nahlédnutí v kanceláři OHT Třebíč.

 

Účast všech řádných členů je nezbytná, neboť Shromáždění delegátů je usnášeníschopné tehdy, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů OHK Třebíč.

.

Po ukončení Shromáždění delegátů proběhne od 16:15 diskusní setkání se senátorkou Parlamentu České republiky Hanou Žákovou, hejtmanem Kraje Vysočina Vítězslavem Schrekem a starostou města Třebíče Pavlem Pacalem.

Partneři OHK Třebíč