Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

Akce & semináře

Účetní závěrka a uzávěrka 2012, aktuální info. o  změnáchod1.1 2013

Přihlášení je možné nejpozději do 25. 2. 2013.  

Datum a čas konání semináře:

1. 3. 2013, 9:00 – 13:30

Místo konání semináře:

Sídlo společnosti S.O.K, Hrotovická 162 – Průmyslová zóna, 674 01 Třebíč.

Přednáší a na dotazy odpovídá:

Květoslava Novotná

daňový poradce ev. č. 1188
 
Anotace:
 1. Přípravné uzávěrkové práce, harmonogram prací.
 2. Inventarizace dle zákona o účetnictví, doložení podle jednotlivých složek majetku a závazků, náležitosti inventurních soupisů, vznik a vypořádání inventarizačních rozdílů. Protokolární likvidace zásob.
 3. Opravné položky k pohledávkám, odpis pohledávek.
 4. Zápočty pohledávek a závazků, promlčení, právní zánik.
 5. Časové rozlišení nákladů, výnosů, příjmů a výdajů. Dohadné pohledávky a závazky.
 6. Odpisy majetku v účetnictví. Daňové odpisy.
 7. Rozbor nákladů a výnosů z pohledu daňové uznatelnosti ve vazbě na změny v zákoně o daních z příjmů v roce 2012.
 8. Očekávané změny v účetnictví, daních a souvisejících předpisech od 1. 1. 2013.
 9. Příprava podkladů pro úpravy základu daně v návaznosti na pokyny a sdělení Ministerstva financí a judikaturu v této oblasti (dohadné položky, kurzové rozdíly apod.)
 10. Zaúčtování daně splatné a odložené, výsledek hospodaření před zdaněním a po zdanění. Opravy chyb minulých období.
 11. Rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha k účetní závěrce, povinné údaje podle vyhlášky.
 12. Dotazy, diskuse

Cena semináře a způsob platby

Člen OHK Třebíč   960,- Kč        

Nečlen                1.560,- Kč        


Úhrada bankovním převodem: číslo účtu 2500004840/7940, WSPK Třebíč, variabilní symbol datum semináře (předložte doklad o zaplacení).
Úhrada v hotovosti v den konání semináře (nutno přinést přesnou částku).
Účastnický poplatek je uveden vč. DPH a je v něm zahrnuto občerstvení.


Změna místa konání semináře:

V případě menšího počtu účastníků může být místo konání semináře přesunuto do sídla OHK Třebíč, Karlovo nám. 53/42, budova banky WSPK, 2.patro. V takovém případě budou všichni přihlášení účastníci informování předem.

 

 

Partneři OHK Třebíč