Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

Akce & semináře

Veřejné zakázky v roce 2016 a nový zákon o zadávání veřejných zakázek

Od 1. října 2016 nabude účinnosti zcela nový zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, což ovlivní postupy všech zadavatelů při výběru dodavatelů stavebních prací, dodávek či služeb a rovněž ovlivní zadavatele jako příjemce dotačních prostředků při výběru dodavatele i v rámci veřejných zakázek malého rozsahu. 

Seminář bude zaměřen na komplexní problematiku veřejných zakázek, a to jak pro zadavatele, tak i dodavatele, kdy bude provedena komparace stávajícího zákona o veřejných zakázkách a návrhu nového zákona. Na semináři budou s účastníky semináře diskutovány konkrétní změny vztahující se k návrhu nového zákona a pokusíme se zaměřit na možné interpretační nejasnosti související se specifickými oblastmi zadávání veřejných zakázek.

Obsah semináře:

·           Koncepce návrhu zákona o zadávání veřejných zakázek (definice jednotlivých pojmů, vymezení druhů zadavatelů a veřejných zakázek dle diskuze s účastníky školení)

·           Porovnání zásadních institutů stávajícího zákona o veřejných zakázkách a návrhu nového zákona

-          porovnání terminologie, vymezení pojmů poddodavatel, tržní konzultace, inovační partnerství, apod.

-          druhy zadávacích řízení a postupy zadavatele při realizaci zadávacího řízení

-          koncesního řízení do nového zákona

-          vymezení základních lhůt pro realizaci zadávacího řízení

·           Vybrané problematické instituty návrhu nového zákona

-          prokazování kvalifikace

-          postup při posouzení kvalifikace a posouzení nabídek, hodnocení nabídek

-          posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny

-          zadávání víceprací

-          možnost využití výjimky in-house při zadávání veřejných zakázek

-          horizontální kooperace zadavatelů

-          možnost nabídku nejdříve hodnotit a až následně posoudit

-          nabídky dodavatelů – postupy pro jejich správné sestavení

-          přechodná ustanovení nového zákona ve vztahu ke stávajícím zadávacím řízením

 

·           Praktické ukázky při realizaci zadávacího řízení, vymezení jednotlivých úkonů

-          identifikace formulářů a dalších elektronických nástrojů v průběhu zadávacího řízení

-          komunikace mezi zadavatelem a dodavateli

-          limity a další podmínky související se zadáváním veřejných zakázek malého rozsahu

-          změny související se správním řízením u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

 

·           Možnost aplikace stávající rozhodovací praxe ÚOHS a soudů

·           Diskuze přednášejícího s účastníky semináře

 

·           Závěr

 

Přednáší: Mgr. Ivo Macek - v rámci své odborné činnosti se specializuje na právo veřejných zakázek, koncesí, projektů partnerství veřejného a soukromého sektoru a poradenství obcím a jiným územně samosprávným celkům. Mezi další oblasti zaměření patří právo obchodních korporací, závazkové právo, občanské právo a právo hospodářské soutěže, včetně kompletní administrace zadávacích řízení – příprava a organizace. Aktuálně se podílí na organizaci několika zadávacích řízení, a to jako osoba zastupující zadavatele dle zákona o veřejných zakázkách.
V ceně semináře je pracovní materiál, psací potřeby a občerstvení - káva, čaj, voda, koláčky, bageta. 

Partneři OHK Třebíč